Vi snakker med kunderne i øjenhøjde​

Vores dør er altid åben

Lokal virksomhed​​

Materielle anlægsaktiver

Indregning af materielle anlægsaktiver

Som hovedregel skal materielle anlægsaktiver indregnes til kostpris med fradrag af afskrivninger. Der findes andre indregningsmetoder, som vi dog ikke kommer nærmere ind på, da vi anbefaler at benytte hovedreglen, medmindre andet er aftalt med revisor.

Når der står at et aktiv skal indregnes til kostpris, så menes der den pris det har kostet at kunne benytte aktivet. Kostprisen kan opgøres som prisen for aktivet, tillagt fragt og montøromkostninger, samt andre omkostninger i forbindelse med købet.

SKAT har indført en minimumsregel, således at alle aktiver under kr. 12.300 ikke skal aktiveres, men må føres som en småanskaffelse. Denne skatteregel benytter vi også oftest i regnskabet, og man bør derfor som hovedregel følge dette.

Man skal huske at aktiver som købes i sammenhæng også skal indregnes samlet, også selvom aktiverne hver for sig er under de kr. 12.300. Hvis man f.eks. køber en computer, en skærm og et tastetur, så skal dette ses under et, da de benyttes i sammenhæng.

Hvis man eje et større materielt anlægsaktiv, dette kunne være en ejendom, så vil man nogle gange forbedre/vedligeholde dette aktiv. Hvis man vedligeholder aktivet, så skal omkostningerne føres i resultatopgørelsen, hvis der er tale om en forbedring, så skal denne forbedring aktiveres. Det er derfor meget vigtigt at man finder ud af, om en omkostning er vedligeholdelse, forbedring eller måske indeholder et element af begge dele.

Der er tale om en forbedring, hvis man tilfører aktivet noget nyt, som giver aktivet en merværdi. Som eksempel kan gives, hvis man etablere en indkørsel på en grund, så vil det være en forbedring. Er der derimod i forvejen en indkørsel som er blevet slidt, som man fjerner og erstatter med en ny, så vil der være tale om en vedligeholdelse.

Leasede aktiver

Som udgangspunkt skal virksomhed i klasse A og B ikke indregne leasede aktiver i deres anlægskartotek, hvilket virksomheder, som aflægger regnskab efter klasse C og D skal. A og B virksomheder kan dog også vælge at indregne leasede aktiver. Dette sker på samme måde som alle andre materielle anlægsaktiver.

Hvad forventer revisor ved årsafslutningen?

Når du aflevere regnskabet til revisor, så skal de enkelte poster fra anlægskartoteket passe med bogføringen. Således skal totalen for primo, tilgang, afgang og saldo stemme til bogføringen.

Derudover skal der vedlægges bilagskopier af samtlige til- og afgange. Såfremt der er leasede aktiver skal der vedlægges en kopi af leasingkontraktern.