Forretningsbetingelser for Din Revisor medlemmernes ydelser

1.                  Indledning

1.1.            Disse forretningsbetingelser for medlemsvirksomhederne i Din Revisor, Godkendte revisorer  (”Din Revisor”) gælder for de erklærings-, rådgivnings-, og assistanceydelser, Din Revisor leverer til sin kunde (”Kunden”).

1.2.            Disse forretningsbetingelser og det udarbejdede aftalebrev med eventuelle bilag (”Aftalebrevet”) eller lignende grundlag udgør aftalen mellem Din Revisor og Kunden (”Aftalen”). I tilfælde af uoverensstemmelse mellem forretningsbetingelserne og aftalebrevet skal Aftalebrevet have forrang.

 

2.                  Din Revisors ydelser

2.1.            Din Revisors samlede ydelser, herunder digitale og fysiske ydelser (”Ydelser(ne)”), er beskrevet i Aftalebrevet og omfatter endvidere andre ydelser, som det i tilknytning hertil aftales, at Din Revisor skal levere.

2.2.            Ydelserne kan bestå i såvel en enkeltstående som en løbende ydelse.

2.3.            Fysiske ydelser, fx rapporter, notater eller lignende, som Din Revisor skal levere til Kunden (”Leverancen”), er beskrevet i Aftalebrevet eller lignende grundlag.

2.4.            Digitale ydelser, fx excel skabeloner, adgang til software eller lignende, som Din Revisor skal levere til Kunden (”Leverancen”), er beskrevet i Aftalebrevet eller lignende grundlag.

2.5.            Kundens angivelse af særlige vilkår i udbudsmateriale, ordre eller egne forretningsbetingelser anses ikke som fravigelse af Aftalen og nedenstående betingelser, medmindre Din Revisor skriftligt har accepteret disse.

Særligt for rådgivnings- og assistanceydelser

2.6.            Såvel Ydelserne som Leverancen må alene anvendes af Kunden og kun til det mellem Kunden og Din Revisor aftalte eller forudsatte formål. 

 

3.                  Bemanding, underleverandører og udførelse af opgaven

3.1.            Hvis det er særligt aftalt, hvilke partnere og medarbejdere der skal levere Ydelserne, er dette beskrevet i Aftalebrevet eller lignende grundlag. Din Revisor kan erstatte disse med andre partnere og medarbejdere, hvor dette er nødvendiggjort af omstændighederne. Eventuelt udskiftning vil blive meddelt Kunden så hurtigt som muligt, og uden at Kunden påføres meromkostninger.

3.2.            Din Revisor kan med Kundens samtykke antage underleverandører i forbindelse med levering af Ydelserne. Dog kan Din Revisor uden Kundens samtykke anvende (i) underleverandører til interne og administrative formål, herunder levering, hosting, facilitering, administration og servicering af systemer mv., samt (ii) underleverandører der er underdatabehandlere, jf. pkt. 10.3 (samtlige Din Revisors underleverandører benævnes herefter samlet ”Underleverandører”) (iii) Danske underleverandører der er underlagt tavshedspligt (eksempelvis Revitax).

3.3.            Din Revisor er ansvarlig for Underleverandørernes ydelser, i det omfang disse indgår i Ydelserne, der skal leveres i henhold til Aftalebrevet eller lignende grundlag. Underleverandører handler i relation til Ydelserne på vegne af Din Revisor og efter Din Revisors instruks.

3.4.            Kunden kan rejse eventuelle krav mod Din Revisor, men ikke mod Din Revisors partnere og medarbejdere eller Underleverandører og disses partnere og medarbejdere i relation til Ydelserne og Aftalen. Din Revisors partnere, medarbejdere og Underleverandører og disses partnere og medarbejdere har ret til at gøre denne bestemmelse gældende over for Kunden.

3.5.            Din Revisor vil bestræbe sig på at levere ydelsen i overensstemmelse med en mellem parterne aftalt tidsplan. Medmindre kunden og Din Revisor udtrykkeligt og skriftligt har aftalt et endeligt leveringstidspunkt, er alle datoer, som Din Revisor har angivet, f.eks. i Aftalebrevet eller lignende grundlag, alene ansat skønsmæssigt.

3.6.            Din Revisor er ikke forpligtet til at ajourføre anbefalinger, konklusioner, rapporter, præsentationer eller andre produkter, hverken i mundtlig eller skriftlig form, efter at disse er afleveret i endelig form til kunden.

3.7.            Udvidelse eller indskrænkning i omfanget af den aftalte ydelse skal aftales skriftligt mellem parterne. Yderligere arbejde, som Din Revisor udfører i forbindelse med en ændring af opgaven, vil være omfattet af Aftalen og underlagt dens vilkår, dog med forbehold for justering af Din Revisors honorar samt tidsplanen.

 

4.                  Kundens assistance og forpligtelser

4.1.            Kunden stiller de for Ydelserne nødvendige oplysninger, assistance mv. til rådighed for Din Revisor.

4.2.            Såfremt Kunden har politikker for køb af ydelser hos Din Revisor, er Kunden ansvarlig for at indhente den fornødne forhåndsgodkendelse til at købe Ydelserne.

4.3.            Såfremt Din Revisors (eller Underleverandørers) partnere og medarbejdere i forbindelse med opfyldelse af Aftalen opholder sig på Kundens adresse eller andet sted, anvist af Kunden, indestår Kunden for, at kontorforhold, Din Revisors (eller Underleverandørers) adgang til og brug af systemer (herunder software og data) mv. ikke er i strid med lovgivning, aftaler og tredjemandsrettigheder.

4.4.            Kunden udøver alle ledelsesfunktioner og træffer alle ledelsesbeslutninger, forbundet med Ydelserne, herunder beslutninger om indberetninger til offentlige myndigheder.

4.5.            Kunden skal loyalt samarbejde med Din Revisor om løsning af opgaven, herunder rettidigt foranledige, at Din Revisor får adgang til alle kundens data, oplysninger og medarbejdere, som er nødvendige for levering af den aftalte ydelse, samt straks oplyse Din Revisor om evt. forslag, udvikling eller andre forhold eller problemstillinger der, efter kundens vurdering, er væsentlige for Din Revisors løsning af opgaven og levering af den aftalte ydelse.

Særligt for erklæringsydelser

4.6.            Kunden skal på Din Revisors anmodning give eventuelle datterselskaber i lande uden for EU/EØS instruks om at tillade revisorerne i disse datterselskaber at udlevere dokumentation for den udførte revision til Din Revisor, med mindre dette strider mod lokal lovgivning mv. Kunden anerkender, at Din Revisor er forpligtet til på forlangende at udlevere denne dokumentation til relevante danske tilsynsmyndigheder.

Særligt for rådgivnings- og assistanceydelser

4.7.            Din Revisor undersøger ikke om og verificerer ikke, at de oplysninger, materialer mv., som Kunden og Kundens rådgivere og leverandører leverer, er rigtige, nøjagtige og fuldstændige. Din Revisor lægger således sådanne oplysninger til grund for levering af Ydelserne.

 

5.                  Honorar og fakturering

5.1.            Honorar for Ydelserne fastsættes, som beskrevet i Aftalebrevet eller lignende grundlag. Moms er ikke inkluderet i honorarangivelsen, med mindre det fremgår af Aftalebrevet eller lignende grundlag.

5.2.            Hvis der ikke i Aftalebrevet eller lignende grundlag er indgået særskilt aftale om honoraret, vil honoraret blive beregnet på baggrund af medgået tid, herunder til transport / rejse, til de enhver tid gældende timesatser for de partnere og medarbejdere, der har udført arbejdet. Timesatser reguleres årligt.

5.3.            Din Revisors angivelse af et honorar ved aftaleindgåelsen er udtryk for et skøn ud fra de forudsætninger, som parterne har angivet i aftalebrevet eller lignende grundlag. Det følger heraf, at selvom der er aftalt et fast honorar for ydelsen, er Din Revisor berettiget til i følgende situationer at beregne honorar for den mertid, som Din Revisor skal anvende på levering af ydelsen, hvor det viser sig efter Aftalens indgåelse, at (a) forudsætningerne for levering af ydelsen er ændret, eller at (b) forudsætningerne for levering af ydelsen ikke var korrekte eller tilstrækkelige, og at disse omstændigheder i (a) og (b) kan tilskrives kunden. I tilfælde af udvidelse eller indskrænkning af den aftalte ydelse henvises til punkt 3.7. i disse betingelser.

5.4.            Opgaverelaterede omkostninger og udlæg, herunder rimelige rejseomkostninger, indkvartering, leveomkostninger, publikationer, data mv. skal betales af kunden ud over honoraret. Honorar til eksterne rådgivere og specialister, der engageres af kunden, betales direkte af denne og er Din Revisor uvedkommende.

5.5.            Din Revisor fakturerer løbende i forbindelse med opfyldelse af Aftalen, med mindre andet aftales. Din Revisor forbeholder sig ret til at acontofakturere. Fakturaer forfalder til betaling 8 dage efter fakturaens datering. Ved for sen betaling kan Din Revisor beregne renter i henhold til renteloven.

5.6.            Honorar til underleverandører, som er engageret af Din Revisor, udgør ikke en del af Din Revisors honorar, men faktureres kunden som almindeligt udlæg.

5.7.            Din Revisor fremsender fakturaer elektronisk, med mindre andet aftales. Kunden er forpligtet til at oplyse Din Revisor den e-mailadresse, hvortil Din Revisor elektronisk skal sende fakturaer og kontoudtog.

 

6.                  Aftalens ophør

6.1.            Hvis ydelsen er en revisionsopgave, kan dette hverv bringes til ophør i overensstemmelse med de regler, der gælder herfor.

6.2.            Aftalen opfører uden yderligere varsel, når Ydelserne er leveret i overensstemmelse med Aftalebrevet eller lignende grundlag.

6.3.            Kunden og Din Revisor kan til enhver tid opsige Aftalen uden varsel, med mindre andet er aftalt. Opsigelsen skal meddeles skriftligt.

6.4.            Din Revisor kan endvidere opsige Aftalen uden varsel, såfremt der konstateres forhold, som medfører, at alle eller en del af Din Revisors Ydelser er i strid med uafhængighedsregler eller andre regler og standarder, som Din Revisor er underlagt.

6.5.            I tilfælde af at Aftalen bringes til ophør før dens ordinære udløb, er Din Revisor berettiget til honorar og betaling af omkostninger for tiden frem til Aftalens ophør, uanset om Din Revisor har leveret et produkt eller ej. Din Revisor kan endvidere kræve betaling af omkostninger som følge af Aftalens ophør før ordinært udløb, herunder omkostninger til Underleverandører mv., jf. pkt. 5.4.

6.6.            Bestemmelser i Aftalen, der enten udtrykkeligt eller i kraft af deres karakter rækker ud over tidspunktet for ophøret af Aftalen, forbliver i kraft også efter Aftalens ophør.

 

7.                  Fortrolighed og tavshedspligt

7.1.            Din Revisor og Kunden har tavshedspligt med hensyn til alle oplysninger vedrørende den anden parts forhold, så længe oplysningerne er af fortrolig karakter.

7.2.            Din Revisors interne procedurer sikrer beskyttelse af Kundens fortrolige oplysninger, som Din Revisor erhverver i forbindelse med Aftalen. Din Revisors partnere, medarbejdere og Underleverandører er underlagt fortrolighedsforpligtelse.

7.3.            Din Revisor kan videregive fortrolige oplysninger til Underleverandører, i det omfang dette er nødvendigt for disses udførelse af opgaver for Kunden.

7.4.            Fortrolighedsforpligtelsen gælder under hensyntagen til regler, som pålægger oplysningspligt i forhold til Din Revisors Netværk, revisortilsyn eller andre offentlige myndigheder. Fortrolige oplysninger må således videregives, i det omfang (1) det er nødvendigt i forbindelse med kvalitetsstyring og -kontrol, (2) det følger af gældende lovgivning, eller (3) Din Revisor bliver pålagt videregivelse af en kompetent domstol. Videregivelse skal dog begrænses til det omfang, som er nødvendigt for kvalitetsstyringen og -kontrollen, overholdelse af loven eller kendelsen

7.5.            Bestemmelsen om fortrolighed finder ikke anvendelse på materiale og oplysninger, (i) som er offentligt kendt, (ii) som modtageren allerede er bekendt med, (iii) som er videregivet fra tredjemand uden begrænsninger, (iv) som er uafhængigt udviklet, eller (v) som er oplyst i medfør af et lovmæssigt krav eller en kendelse.

7.6.            Din Revisor må over for tredjemand oplyse om sit engagement med Kunden, forudsat at dette ikke indebærer en overtrædelse af fortrolighedsforpligtelsen og tavshedspligten, jf. pkt. 7. Efter ydelsens levering har Din Revisor ret til loyalt at henvise til kunden og opgaven ved brug af kundens navn og logo i forbindelse med f.eks. afgivelse af tilbud, præsentationer eller undervisning, medmindre kunden udtrykkeligt forbyder dette.

Særligt for erklæringsydelser

7.7.            Kunden samtykker til, at Din Revisor må udveksle oplysninger med udenlandske revisionsfirmaer til brug for de udenlandske revisionsfirmaers levering af ydelser til en af Kunden koncernrelateret virksomhed.

Særligt for rådgivnings- og assistanceydelser

7.8.            Ydelserne (uanset medie) skal behandles fortroligt af Kunden og må ikke videregives eller vises til tredjemand uden forudgående skriftligt samtykke fra Din Revisor.

Ydelserne kan dog videregives til de af Kundens rådgivere, som Kunden skriftligt har oplyst Din Revisor om uden særskilt samtykke, forudsat at Kunden sikrer, at Kundens rådgivere (1) er underlagt tavshedspligt og (2) er oplyst om, at Din Revisor intet ansvar har i forhold til Kundens rådgivere, og (3) at Ydelserne ikke må anvendes til andet end det mellem Din Revisor og Kunden aftalte eller forudsatte formål.

Kunden er ansvarlig over for Din Revisor for overtrædelse af denne bestemmelse fra Kundens rådigeres side.

 

8.                  Ansvarsbegrænsning

8.1.            Din Revisor er ansvarlig over for Kunden for Ydelserne efter dansk rets almindelige regler med de begrænsninger, som fremgår af Aftalen.

8.2.            Din Revisor er ikke erstatningsansvarlig for tab, der kan henføres til, at det af Kunden leverede materiale mv. er ukorrekt, unøjagtigt eller ufuldstændigt.

8.3.            Din Revisor er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, tidstab, avancetab, datatab, goodwilltab, omdømmetab mv.

 8.4.            Din Revisor påtager sig ikke ansvar over for tredjemand, der måtte få adgang til Ydelsen og / eller Leverancen. Kunden skal holde Din Revisor, Din Revisors medarbejdere og partnere skadesløs for ethvert krav, tab, omkostning mv., som Din Revisor måtte pådrage sig over for tredjemand som følge af Kundens misligholdelse af Aftalen, herunder pkt. 7.8.

8.5.            Digitale Ydelser stilles til rådighed for Kunden i Aftalens løbetid, som de er og forefindes. Din Revisor yder ingen garanti for, at digitale Ydelser er uden fejl og mangler, eller for at afviklingen heraf samt opkoblingen hertil vil være uden afbrydelser og fejlfri.

8.6.            Din Revisor påtager sig intet ansvar for eventuelle tab som følge af Kundens handlinger eller undladelser baseret på indholdet af digitale Ydelser.

Særligt for rådgivnings- og assistanceydelser

8.7.            Din Revisors erstatningsansvar er begrænset til et beløb, svarende til fem gange Din Revisors honorar (ekskl. moms), som Kunden har betalt Din Revisor for en enkeltstående ydelse og/eller fem gange Din Revisors honorar (ekskl. moms), som Kunden har betalt Din Revisor for en løbende ydelse de seneste seks måneder forud for den erstatningsudløsende begivenhed.

8.8.            Din Revisors erstatningsansvar for digitale Ydelser er begrænset til et beløb, svarende til det vederlag (ekskl. moms), Kunden har betalt Din Revisor for de digitale Ydelser de seneste 12 måneder forud for den erstatningsudløsende begivenhed.

 

9.                  Immaterielle rettigheder

9.1.            Din Revisor og Kunden bevarer hver især samtlige egne immaterielle rettigheder, der bestod forud for Aftalens indgåelse, og ingen part erhverver således ejendomsret til den anden parts forudbestående rettigheder.

9.2.            Kunden oppebærer immaterielle rettigheder til Leverancen ved Kundens endelige betaling til Din Revisor i henhold til Aftalen. I det omfang der i Leverancen indgår immaterielle rettigheder, tilhørende Din Revisor, har Kunden en ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig brugsret hertil. Dette pkt. 9.2 gælder ikke digitale Ydelser.

9.3.            Alle øvrige immaterielle rettigheder, produkter og materialer mv., som frembringes eller opstår som led i opfyldelse af Aftalen, tilfalder Din Revisor.

9.4.            Ydelsen, som Din Revisor har leveret til kunden, må ikke videregives til tredjemand. Ydelsen må alene anvendes til eget brug og til det formål, der er angivet i aftalebrevet eller lignende grundlag, medmindre Din Revisor skriftligt har givet samtykke til andet, eller hvis dansk lovgivning eller retslig afgørelse pålægger/giver kunden ret til en sådan videregivelse.

9.5.            Din Revisor påtager sig ikke ansvar eller forpligtelser i tilfælde af, at ydelsen bruges til andet formål end det i aftalebrevet eller lignende grundlag anførte.

 

10.              Persondata

10.1.        Nærværende punkt 10 finder ikke anvendelse, såfremt Din Revisor fungerer som databehandler for kunden.

10.2.        Din Revisor respekterer sine kunders forventninger om person-databeskyttelse og fortrolighed. Din Revisor indsamler og behandler således persondata i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder, men ikke begrænset til, persondataloven og EU’s generelle forordning om databeskyttelse.

10.3.        Såfremt Kunden har koncernrelationer til udenlandske virksomheder, samtykker Kunden til, at Din Revisor må videregive oplysninger om kundeforhold, leverede Ydelser, honorarer, bemanding mv. til Din Revisors Netværk såvel inden for som uden for EU / EØS til brug for levering af Ydelserne, statistisk behandling, forretningsudvikling og optimering af Din Revisors Netværk.

10.4.        Din Revisor kan derudover gøre brug af tredjeparter, uanset hvor disse måtte befinde sig, som leverandører af opbevaring og behandling af persondata, der er modtaget fra kunderne eller andre kilder.

 10.5.        Det er Kundens ansvar at sikre, at overgivelse af oplysninger til Din Revisor og Underleverandører, herunder underdatabehandlere, overholder de til enhver tid gældende regler for behandling af personoplysninger.

 

11.              Elektronisk kommunikation mv.

11.1.        Din Revisor og Kunden accepterer brugen af elektronisk kommunikation (herunder e-mail, portalløsninger eller andet medium) og de hermed forbundne risici. Hver part er ansvarlig for at beskytte egne systemer og interesser i forbindelse med elektronisk kommunikation.

11.2.        Parterne er indforstået med, at elektronisk kommunikation er usikker, og at data kan blive ødelagt, at meddelelser ikke altid leveres omgående (eller overhovedet) eller kommer til uvedkommendes kendskab.

11.3.        Din Revisor og Underleverandører er ikke ansvarlige for fejl, tab, virus, forsinkelse, ødelæggelse mv., som måtte opstå i forbindelse med eller være forårsaget af elektronisk kommunikation og information.

 

12.              Lovvalg og værneting

12.1.        Aftalen er underlagt dansk ret bortset fra de danske regler om lovvalg. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med Aftalen, Forretningsbetingelserne og Ydelserne, kan alene indbringes for de danske domstole.